.

CANAL DE DENÚNCIES

El canal de denúncies s’ha creat per a poder complir amb els preceptes del Codi Ètic i el reglament intern de seguretat en matèria de tractament de la informació i de prevenció d’infraccions i delictes, d’acord amb al Llei 2/2023 de 20 de febrer , reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi General de Conducta, el Reglament Intern de Seguretat o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

Continua

CANAL DE DENUNCIAS

El canal de denuncias se ha creado para poder cumplir con los preceptos del Código Ético y el reglamento interno de seguridad en materia de tratamiento de la información y de prevención de infracciones y delitos, de acuerdo con la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta herramienta posibilita que cualquier persona pueda comunicar cualquier incidencia, o denunciar aquellos hechos o comportamientos que, atendiendo a su criterio, infringen el Código General de Conducta, el Reglamento Interno de Seguridad o bien, consideren que resultan irregulares, ilícitos o delictivos.

Continúa

COMPLAINTS CHANNEL

The complaint channel has been created to be able to comply with the precepts of the Code of Ethics and the internal security regulations regarding the treatment of information and the prevention of infractions and crimes, in accordance with Law 2/2023 of February 20, regulator for the protection of people who report on regulatory and anti-corruption violations.  This tool allows anyone to report any incident, or to report those facts or behaviors that, according to their criteria, violate the General Code of Conduct, the Internal Security Regulations or, consider that they are irregular, illegal or criminal.

Continue