Informació econòmica i Patrimonial

L’entitat presenta els comptes anuals davant el Protectorat de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, així com a la delegació corresponent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en compliment de les Lleis vigents.

L’entitat està acollida al Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de desembre).

Donant compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern adjuntem en documentació els Estats Financers, Memòria Econòmica i Auditoria de la Fundació i els informes anuals del codi de conducta.

L’entitat no ha participat hores d’ara en cap licitació de serveis.