Centre de Dia

El Centre de Dia, amb 55 places de les quals 20 son públiques, compta amb espais propis dins del complex assistencial. Un d’aquests espais es destina a l’atenció de persones amb deterior cognitiu sever, desenvolupant un programa d’activitats i cures específiques per aquest col·lectiu.

El servei es presta de dilluns a dissabte, de vuit del matí a dos quarts de vuit del vespre. Els usuaris i les seves famílies, en funció de les seves necessitats i conveniències, i per suposat en funció de les places disponibles, trien la intensitat d’atenció que més el convé.

Associat al Centre de Dia, la Fundació te un conveni amb l’entitat “Brins d’Oportunitats” que presta el servei de transport per facilitar l’enllaç entre el domicili i el recurs, mitjançant dos vehicles adaptats.

Per accedir a una plaça pública, la sol·licitud d’ingrés es realitza a la institució quan l’Ajuntament elabora el Pla Individual d’Atenció (PIA), incorporant-se a la llista d’espera de la Generalitat de Catalunya. El cost a abonar per la plaça ve determinat pels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en funció de la intensitat d’atenció i de la renda de l’usuari.

Per accedir a una plaça privada cal emplenar una sol·licitud aportant la documentació que allà s’esmenta i fer-ho arribar be per correu electrònic eaznar@elredos.org, be a la recepció del centre. El preu de la plaça és determina en funció de la intensitat d’atenció que demanda l’usuari i d’acord amb les tarifes aprovades anualment pel Patronat de la Fundació. El futur usuari, en funció de les seves rendes i grau de dependència pot accedir a un ajut econòmic  (prestació vinculada) que gestiona la Generalitat de Catalunya.

Les tarifes del servei de transport son aprovades anualment pel Patronat de la Fundació i es troben exposades al tauler d’anuncis de l’entitat..